Information
 
  Ansökan
      Behövande barn
      Forskning
 
  Historik
 


 

Gillbergska stiftelsen i Uppsala har bl.a. till uppgift att med ekonomiska bidrag främja vård och uppfostran av behövande barn bosatta i Uppsala kommun.
 
Styrelsen har beslutat att tillgängliga medel innevarande år skall utgå till frivilligorganisationer och föreningar vilka arbetar för att främja behövande barns vård och uppfostran.
 
Ansökan om bidrag skall vara stiftelsen tillhanda senast 23 mars 2023. Handlingarna insändes via e-post till info@gillbergska.se. Ansökan skall innehålla uppgifter om den sökandes namn och telefonnummer, samt planerad verksamhet, tidpunkt och kostnadskalkyl för den verksamhet som kommer att genomföras m.h.a. stiftelsens bidrag. Om tidigare anslag erhållits från stiftelsen är avrapportering av resultatet en förutsättning för fortsatt stöd, även om tidigare anslag gällde annat projekt.
 
Genom att inge en ansökan till stiftelsen samtycker du som sökande till att uppgifter om namn, personnummer och bankkontouppgifter får sparas. Sökande har rätt att dra tillbaka sitt samtycke, vilket emellertid medför att fortsatt behandling av ansökan inte kan göras.Ladda ner ansökningshandlingen här.
 

   
 
Gillbergska stiftelsen
  S:t Larsgatan 8 B, 753 11 Uppsala