Information
 
  Ansökan
      Behövande barn
      Forskning
 
  Historik
 


 

 

Gabriel Wilhelm Gillberg (1801-1890) och Gillbergska stiftelsen

Gabriel Wilhelm Gillberg föddes den 29 september 1801 i Tegelsmora i norra Uppland, där fadern var präst. Vid 14 års ålder kom Gillberg till Uppsala, som lärling i handelsyrket. År 1829 startade Gillberg egen kryddhandel i Regnellska gården, hörnet Vaksalagatan och Stora Torget, nuvarande Nordea. Efter fem år blev Gillberg genom köp ägare till gården.

1837 ingick Gillberg äktenskap med sin kusin Adolfina Charlotta Gillberg. Efter att ha fött en son avled hustrun i april 1838 och sonen inom ett år därefter. Det sägs att sonens bortgång orsakats av svårigheter att skaffa lämplig amma och att detta gav Gillberg första tanken på att instifta ett barnhus i Uppsala.

År 1843 högtidlighölls kvartsekelsminnet av Karl XIV Johans kröning. I Uppsala tog detta högtidlighållande uttryck i att man insamlade pengar för inrättande av ett barnhus. Möjligen tog redan då Gillberg initiativet till denna insamlig, som resulterade i den av Uppsala stads borgerskap instiftade ”1843 års barnhusfond”.

1850 upphörde Gillberg med kryddhandeln och övergick till bryggerinäring. Han var då så förmögen att han kunde köpa ett stenhus, nämligen det hus vi idag kallar Gillbergska genomfarten och där bryggeri hade drivits sedan 1600-talet. Bryggerirörelsen spelade en relativt underordnad roll i Gillbergs ekonomi. Mer lukrativ var den lånerörelse han bedrev som under den tidens mindre utvecklade bankväsende fyllde ett behov. Många fick mot goda fastighetsinteckningar låna pengar mot ränta, dock ej över lagliga sex procent.

I viss mån påverkad av landshövding Robert von Kramer framträdde Gillberg i början av 1860-talet som donator till bl.a. Ultuna lantbruksinstitut och Akademiska sjukhusets nybyggnad. För dessa och många andra gåvor tilldelades han Kungliga Serafimermedaljen. År 1861 utnämndes han till RWO riddare av Wasaorden.

Den största donationen kom dock först efter hans död – Gillberg avled 1890. I hans testamente uppräknas en rad legat, däribland Borgerskapets gubb- och änkehus, Uppsala högre allmänna läroverk och Pauvres honteux. Efter avslutad boutredning skulle återstående behållning tillfalla 1843 års barnhusfond att förvaltas till dess att fonden uppbyggde och anordnade ett ändamålsenligt barnhus för Uppsala stad. Den slutliga behållningen efter boutredningen blev kr 1 115 508:36 vilket skulle läggas till den ursprungliga 1843 års barnhusfond på kr 86 094:49.

Till följd av Gillbergs donation grundades år 1894 Stiftelsen Gillbergska barnhemmet i Uppsala med ändamål att bereda vård åt barn från Uppsala och bland dem företrädesvis späda barn samt att även i övrigt verka för en förbättrad barnavård.

I enlighet med Gillbergs testamente inköptes 1926 en tomt vid Sysslomansgatan 37-39 och där byggdes 1928–29 ett barnhem. Fram till 1963 bestod barnhemmet dels av en barnkrubbeavdelning motsvarande ett nutida daghem för 10-talet barn och dels den egentliga barnhemsavdelningen avsedd för 25–30 barn samt 10–12 mödrar. Under många år kom stiftelsens verksamhet att bedrivas med stöd från först landstinget och sedan Uppsala kommun. Efterfrågan på barnhemsplatser minskade emellertid under åren vilket ledde till att Gillbergska barnhemmet alltmer kom att användas som barndaghem. Detta innebar att stiftelsens behållna inkomster endast blev ett bidrag till den kommunala verksamhet som ändå skulle utövas, vilket kunde antas strida mot Gillbergs avsikt med donationen. Därför ansökte stiftelsens styrelse 1986 om permutation.

Den 3 juli 1987 beviljade Kammarkollegiet permutation så att: Stiftelsen skall ha till ändamål att genom kontanta bidrag främja vård och fostran av behövande barn. Dessa bidrag skall i första hand avse mottagare med hemvist i vad som före kommunsammanslagningen 1971 kallades Uppsala stad, i andra hand Uppsala kommun. Bidrag till forskning inom barnavård och barnsjukvård kan också komma i fråga.

I anledning av Kammarkollegiets beslut att bevilja permutation försålde stiftelsen 1989 fastighet Luthagen 40:3 vid Sysslomansgatan 37-39 till Borgerskapet i Uppsala för 7 500 000 kronor. Därmed var Gillbergska barnhemmets omvandling från barnhem till anslags-beviljande stiftelse genomförd.


   
 
Gillbergska stiftelsen
  S:t Larsgatan 8 B, 753 11 Uppsala