Information
 
  Ansökan
      Behövande barn
      Forskning
 
  Historik
 


 

Gillbergska stiftelsen i Uppsala har bl.a. till uppgift att med ekonomiska anslag stödja forskning, företrädesvis till yngre forskare inom barnsjukvård och barnhälsovård.
 
Ansökan om forskningsbidrag skall vara stiftelsen tillhanda senast den 16 oktober 2023. Handlingarna insändes via e-post till info@gillbergska.se. I ansökan skall anges, förutom projekttitel, en fullständig projektbeskrivning (bakgrund, syfte, frågeställning, metodik, omfattning etc), detaljerad och motiverad kostnadsberäkning samt uppgift om den institution vid vilken arbete skall utföras. Dessutom skall anges om anslag sökts eller erhållits från annat håll. Om tidigare anslag erhållits från stiftelsen är avrapportering av resultatet en förutsättning för fortsatt stöd, även om tidigare anslag gällde annat projekt. Om den sökande önskar använda bidraget som stipendium (forskningstid) skall detta anges i ansökan. Ansökan skall också innehålla uppgift om den sökandes och ev. medarbetares namn, adress och vetenskapliga kompetens.
 
Genom att inge en ansökan till stiftelsen samtycker du som sökande till att uppgifter om namn, personnummer och bankkontouppgifter får sparas. Sökande har rätt att dra tillbaka sitt samtycke, vilket emellertid medför att fortsatt behandling av ansökan inte kan göras.Ladda ner ansökningshandlingen här.
 

   
 
Gillbergska stiftelsen
  S:t Larsgatan 8 B, 753 11 Uppsala